Deklaracja dostępności

Publicznego Żłobka "Bajka" w Wietrzychowicach

Publiczny Żłobek „Bajka” w Wietrzychowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Żłobka Bajka w Wietrzychowicach

.

Data publikacji strony internetowej: : 14.02.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.03.31.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Monika Bochenek – Króle-mail: zlobek.bajka@wietrzychowice.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 724703582. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innego elementu. Może także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

W zgłoszeniu podaj:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym kiedy realizacji żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli działania podmiotu publicznego nie będą zadowalające, wnoszący żądanie może zgłosić skargę do podmiotu publicznego. Jeżeli wnoszący żądanie nadal będzie mieć uwagi do działań podmiotu publicznego związanych z dostępnością cyfrową może zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczny Żłobek „Bajka” w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 190, 33 – 270 Wietrzychowice

  1. Do budynku prowadzi 1 wejście od drogi wewnętrznej (strona południowa), które jest wyposażone w podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku.
  2. Wydzielona część budynku, w której funkcjonuje żłobek znajduje się na parterze.
  3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia żłobka.
  4. Nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. W pomieszczeniach nie ma informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
  7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Skip to content