Statut żłobka

Załącznik do Uchwały Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 listopada 2020r.

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 1. Nazwa Żłobka brzmi: „Publiczny Żłobek Bajka w Wietrzychowicach” i używa się jej w pełnym brzmieniu.
 2. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wietrzychowice.
 3. Siedziba Żłobka mieści się w Wietrzychowicach 190, 33-270 Wietrzychowice.
 4. Obszar działania Żłobka obejmuje teren Gminy Wietrzychowice.
 5. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.
 6. Żłobkiem kieruje dyrektor Żłobka.
 7. Liczba miejsc w Żłobku wynosi 11
 8. Organizację wewnętrzną i szczegółowe zadania Żłobka określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Żłobka.

Rozdział 2.

Cele i zadania Żłóbka oraz sposób ich realizacji

 1. Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej odpowiedniej do wieku dzieci będących mieszkańcami Gminy Wietrzychowice.
 2. Do zadań Żłobka należy:
  1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
  2. Zagwarantowane dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
  3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz edukacyjnych właściwych do wieku dziecka uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny.
  4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnienie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
  5. Tworzenie i realizacja programów edukacyjno – wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
  6. Zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia zwierającego składniki pokarmowe, zgodnie z wymaganymi normami dla danej grupy wiekowej.
  7. Zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci w Żłobku.
 3.  Cele i zadania są realizowane poprzez:
  1. Prowadzenie zajęć wychowawczo – edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
  2. Tworzenie i realizację programu adaptacji.
  3. Planowanie rozkładu dnia zapewniającego dzieciom właściwe proporcje czasu przeznaczonego na zabawę, naukę i odpoczynek.
  4. Działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe dziecka.
  5. Przestrzeganie zasad epidemiologicznych, zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych.
  6. Współdziałanie z podmiotami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
  7. Współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami obejmująca:
   1. włączanie rodziców / prawnych opiekunów w działalność grupy, w tym przekazywanie informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka, wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (spotkania z opiekunami, konsultacje z pedagogiem, psychologiem), organizowanie zebrań, spotkań integracyjnych i okazjonalnych,
   2. stwarzanie możliwości uczestniczenia wspólnie z dziećmi w zajęciach adaptacyjnych i otwartych,
   3. przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 3

Organizacja Żłobka

 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.
 2. Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:
  1. kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych,
  2. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo – edukacyjnej nad dziećmi,
  4. prawidłowe administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka,
  5. opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka,
  6. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka,
 1. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
 2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Żłobka mogą utworzyć Radę Rodziców, która  reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka.
 3. Dyrektor zobowiązany jest do udostępnienia rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do Żłobka miejsce na zebranie w celu wybrania Rady Rodziców oraz uchwalenia regulaminu swojej działalności.

 

Rozdział 4

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci  w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia , a w szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wietrzychowice. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, przy uwzględnianiu zasad określonych w 7.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie wniosku oraz zawarcie umowy cywilnoprawnej w terminie określonym przez dyrektora.
 4. Niepodpisanie umowy poprzez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem dziecka z listy rezerwowej oczekujących na miejsce w Żłobku.
 5. Na wolne miejsce w Żłobku co roku w okresie od 01 marca do 30 marca przeprowadza się  postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok, który trwa od 01 września do 31 sierpnia.
 6. W terminie do 20 kwietnia Dyrektor Żłobka podaje do wiadomości listę przyjętych dzieci.
 7. W przypadku wolnych miejsc w Żłobku zapisy mogą być dokonywane, poza tym terminem.
 8. Rodzie/ opiekunowie prawni będących wychowankami Żłobka składają na kolejny rok deklaracje o kontynuacji w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego.
 9. Wolne miejsca w Żłobka to miejsca, na które nie złożono deklaracji o kontynuacji.
 10. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przyjęcia mają:
 11. Dzieci z rodzin wielodzietnych.
 12. Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, którym żłobek może zapewnić, ze względu na ich stan zdrowia, prawidłowe warunki do opieki, rozwoju i bezpieczeństwa, w tym warunki kadrowe i lokalowe.
 13. Dzieci obojga rodziców/ opiekunów prawnych pracujących lub uczących się w systemie dziennym.
 14. Dzieci rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu 50 ust. 5 ustawy  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), który pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym.
 15. Dzieci rodzica/ opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
 16. Gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o kryteria określone w ust. 6.
 17. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek:
 1. Zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka;
 2. Przestrzegania postanowień niniejszego statutu;
 3. Przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki w godzinach jej funkcjonowania;
 4. Przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego;
 5. Uczestniczenia w zebraniach i innych formach współdziałania Żłobka i rodziny;
 6. Informowania na bieżąco opiekunów o zmianie adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 7. Terminowego uiszczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;
 8. Bezzwłocznego zgłaszania Dyrektorowi Żłobka ewentualnej rezygnacji z miejsca w Żłobku.
 9. Dyrektor może przyjąć do Żłobka na czas zgłoszonej na piśmie przez rodziców /prawnych opiekunów nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż jeden miesiąc, na jego miejsce inne dziecko z listy oczekujących, którego rodzice/ opiekunowie prawni wyrażą wolę zawarcia umowy na okresowe korzystanie z usług Żłobka.
 10. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Żłobka w następujących przypadkach:
 11. Nieuiszczenia pomimo wezwania w wyznaczonym terminie należytej opłaty przez rodzica / opiekuna prawnego;
 12. Nieobecności dziecka w Żłobku przez kolejnych 14 dni kalendarzowych bez powiadamiania pracownika Żłobka;

 

Rozdział 5.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie

 

 1. Rada Gminy Wietrzychowice ustala w odrębnej uchwale:
  1. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku,
  2. Wysokość maksymalnej dziennej opłaty za wyżywienie.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku:
  1. Opłata za pobyt dziecka wnoszona jest w pełnej wysokości,
  2. Opłata za wyżywienie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności.
  3. Opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca Kalendarzowego.
 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Rozdział 6.

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

 1. Dyrektor Żłobka uzgadnia z rodzicami ich udział w zajęciach z dziećmi prowadzonych w Żłobku, w tym miejsce, czas i przedmiot zajęć poprzez:
 2. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
 3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez Żłobek:
  1. organizowanych co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez Dyrektora Żłobka z rodzicami,
  2. które mogą mieć charakter uroczystości okolicznościowych,
  3. spotkań integracyjnych.

 

Rozdział 7.

Gospodarka finansowa

 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
 2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki Żłobka, zatwierdzony przez dyrektora jednostki.

 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. Sprawy dotyczące funkcjonowania Żłobka nieuregulowane w Statucie zostaną określone w Regulaminie Organizacyjnym.
Skip to content