Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach z dnia 09 stycznia 2021 r.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Żłobek funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz opracowane na ich podstawie regulaminy wewnętrzne, a przede wszystkim na podstawie :

 

Postanowienia ogólne

 1. Publiczny żłobek „Bajka” mieści się pod adresem Wietrzychowice 190.
 2. Żłobek jest placówką publiczną.
 3. Żłobek jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wietrzychowice i Rodziców ( prawnych Opiekunów) w formie opłat za pobyt dziecka w placówce.
 4. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Wietrzychowice.
 5. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 6. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego określają w szczególności:
 1. Prawa i obowiązki Rodziców,
 2. Prawa Dzieci.
 3. W Żłobku może być utworzona Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka.

 

Organizacja pracy Żłobka

 1. Żłobek dysponuje 15 miejscami.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka jest grupa.
 3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia .
 4. Po każdej przebytej chorobie zakaźnej, Rodzice/Opiekunowie przedkładają w Żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
 5. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.00 do 17:00.
 1. Żłobek działa w godzinach 7.00 do godziny 17.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej trwającej jeden miesiąc, świąt oraz dni ustalonych przez dyrektora dniami wolnymi od pracy ustalonych na początku każdego roku szkolnego.
 2. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję o zamknięciu Żłobka i ustanowieniu przerwy w pracy, podejmuje dyrektor Żłobka. O zaistniałym fakcie, powodach zamknięcia i przewidywanym terminie zamknięcia, dyrektor Żłobka powiadamia organ prowadzący .
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają  w okresach „międzyświątecznych” lub w dniach poprzedzających święto, tzw. „długie weekendy”.
 4. Żłobek może być nieczynny w dniach poprzedzających święta w przypadku zgłoszenia przez rodziców mniej niż 5 dzieci. W określonym przypadku pracownicy Żłobka wykorzystują urlop wypoczynkowy.
 5. Informacja o dyżurach zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej dla rodziców.
 1. Obecność  dziecka w żłobku rejestrowana jest codziennie  w dzienniku zajęć przez opiekunki dziecięce.
 2. Rejestry w dziennikach zajęć stanowią  podstawę do opłaty za żywienie dziecka                          w żłobku oraz odliczenia za dni nieobecne.
 3.  Kwota podlegająca odliczeniu obejmuje jedynie stawkę żywieniową.

 

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację pracy Żłobka określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez dyrektora, informuje w szczególności o:
 1. Ramowy Rozkład Dnia zamieszczony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców w siedzibie Żłobka oraz na stronie internetowej Żłobka.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw, z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.

 

 

Zasady funkcjonowania Żłobka

 

W Żłobku funkcjonuje jeden oddział dziecięcy. Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Wyżywienie;
 3. Higienę snu i wypoczynku;
 4. Zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,                                         z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu;
 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 6. Działania profilaktyczne, promujące zdrowie;
 7. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania się;
 8. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi;

 

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, do Żłobka przyprowadzane  są wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie Żłobka, Rodzic/Opiekun zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godzin. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

 

 1. Celem zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa, dziecko powinno być przyprowadzane    i odbierane ze Żłobka przez Rodziców /Opiekunów lub inne osoby upoważnione (pełnoletnie).
 2. Dziecko znajduje się  pod opieką Rodzica/Opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru: rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania go pod opiekę opiekuna oraz po południu w trakcie odbioru dziecka od momentu zabrania go z grupy, jak również podczas organizowanych uroczystości na terenie Żłobka w trakcie obecności Rodziców/Opiekunów prawnych.
 3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że Rodzice/Opiekunowie lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas  dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 4. Opiekunowie lub osoby upoważnione odbierają dziecko najpóźniej do godziny 17.00.
  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie                          w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 5. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Żłobka, personel Żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów                  o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje                           z dzieckiem w Żłobku 1 godzinę.
 7. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez opiekunów lub inną osobę upoważnioną najpóźniej godzinę od zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się                                             z Rodzicami/Opiekunami (osobą upoważnioną), dyrektor lub inny pracownik Żłobka zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

 

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z usług Żłobka obejmują opłatę za pobyt oraz za wyżywienie.
 2. Wysokość opłat reguluje uchwała Rady Gminy Wietrzychowice.
 3. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, niezależnie od przyczyny, Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie z zachowaniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy i Statucie Żłobka.
 5. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego z uwzględnieniem rozliczenia za wyżywienie z poprzedniego miesiąca.
 6. Wpłat dokonuje się na wskazane konto bankowe żłobka.
 7. W przypadku zalegania z opłatami za pobyt dziecka w Żłobku przez jeden miesiąc dyrektor może wykreślić dziecko z listy dzieci przyjętych.

 

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami. Wzór umowy  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyn.

Obowiązki pracowników żłobka

 1. W Żłobku dopuszcza się zatrudnienie: dyrektora,  opiekunki, pomocy opiekunki oraz sprzątaczki.
 2. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Żłobku można korzystać                      z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy                          w Żłobku zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie.
 3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
 4. Do podstawowych obowiązków pracowników Żłobka w szczególności należy:

 

Dyrektor Żłobka

 1. Dyrektor kieruje i zarządza działalnością Żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa   i  reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Żłobka.
 3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka.
 4. Dyrektor koordynuje i nadzoruje prace podległych pracowników, a w szczególności:
  -sprawuje nadzór merytoryczny;
  – dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za jego wykonanie;
  – organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Żłobka;
  – określa szczegółowe zakresy obowiązków pracowników;
  – decyduje w sprawie zwalniania i zatrudniania pracowników;
  – podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy podopiecznych Żłobka.
 5. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, BHP  i ppoż.
 6. Zawiera z Rodzicami/Opiekunami Umowy o świadczeniu usług.
 7. Prowadzi i przechowuje określoną odrębnymi przepisami dokumentację działalności Żłobka.

 

 

 

 

Opiekunki w żłobku

 1. Dbają o bezpieczeństwo dzieci.
 2. Prowadzą wizualną ocenę stanu zdrowia dzieci i realizują stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 3. Wykonują codzienne zabiegi pielęgnacyjne, a także stale oddziałują wychowawczo na dzieci.
 4. Opracowują i realizują programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Ich praw i godności.
 5. Dbają o wszechstronny rozwój dzieci, pobudzają do aktywności.
 6. Tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i  zainteresowania.
 7. Organizują wypoczynek dzieci na świeżym powietrzu: wędrowanie, spacer, zabawy na placu zabaw. Zapewniają właściwe przygotowanie dzieci do aktywności na świeżym powietrzu.
 1. Dbają o utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminują zabawki niebezpieczne lub uszkodzone.
 2. Przygotowują dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 3. Wykonują codzienne zabiegi pielęgnacyjne, wspomagają usamodzielnianie dzieci.
 4. Karmią dzieci oraz uczą samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 5. Podczas leżakowania dzieci: zapewniają pieczę nad wypoczywającymi dziećmi,
 6. Przygotowują się do zajęć, dbają o zapewnienie pomocy dydaktycznych.
 7. Dekorują pomieszczenia żłobka.
 8. Utrzymują w czystości i porządku pomieszczenia żłobka.
 9. Udzielają pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
 1. Współpracują z innymi pracownikami.
 2. Prowadzą dokumentację żłobkową.
 3. Zawiadamiają dyrektora Żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci                          i o wszystkich sytuacjach związanych z bezpieczeństwem i dobrem dzieci.
 4.  Współpracują z Rodzicami/Opiekunami dzieci uczęszczających do Żłobka                                  w szczególności przez  prowadzenie konsultacji i udzielanie porad Rodzicom/Opiekunom w  zakresie wiedzy na temat rozwoju, sprawowanej opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci.
 5. Wykonują inne zadania zlecone przez Dyrektora niezbędne do prawidłowego funkcjonowania żłobka.

Pomoc opiekunki

 

 1. Przyjmuje i codziennie stale obserwuje dzieci – sprawowanie stałej opieki nad dziećmi.
 2. Wydaje dzieci rodzicom lub upoważnionym na piśmie osobom wraz z przekazaniem zwięzłego raportu ustnego o zachowaniu, spaniu, jedzeniu itp.
 3. Dba o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu.
 4. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka.
 5. Współpracuje z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 6. Wykonuje codzienne zabiegi pielęgnacyjne, a także stale oddziałuje wychowawczo na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 7. Pomaga przy prowadzeniu zajęć wychowawczych z dziećmi na podstawie planu zajęć wychowawczych.
 8. Karmi dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabia u dzieci starszych nawyk prawidłowego i samodzielnego jedzenia.
 9. Natychmiast zawiadamia dyrektora żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.
 10. Natychmiast zawiadamia dyrektora żłobka o zdarzeniach dotyczących dzieci.
 11. Odpowiednio przygotowuje dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza.
 12. Kontroluje stan zabawek i pomocy wychowawczych, czuwa nad ich właściwym uzupełnianiem i konserwacją.
 13. Rzetelne wykonuje wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki.
 14. Wykonuje inne polecenia dyrektora lub opiekunek w żłobku służące prawidłowemu funkcjonowaniu żłobka.

 

 

Sprzątaczka

 

 1. Sprząta pomieszczenia, utrzymuje porządek, czystość, właściwy stan sanitarno-higieniczny, dba o ogólny wygląd powierzchni pomieszczeń w budynku żłobka
 2. Dezynfekuje przedmioty, zabawki znajdujące się w pomieszczeniach Żłobka „Bajka”.
 3. Przestrzega regulaminy i zapisy dokumentacji wewnętrznej Żłobka „Bajka”.
 4. Sumiennie i starannie wykonuje polecenia przełożonego.
 5. Wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Żłobka „Bajka” w celu prawidłowego funkcjonowania.

 

Prawa dziecka

Dziecko ma prawo w szczególności do:

 

Prawa i obowiązki Rodziców/Prawnych opiekunów

 

Rodzice/Prawni opiekunowie maja prawo do:

 1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielanej dziecku pomocy.
 3. Wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi Żłobka wniosków z obserwacji prac Żłobka.
 4. Kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka.
 5. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka dyrektorowi Żłobka.
 6. Włączania się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych  dla dzieci                  w Żłobku

Do podstawowych obowiązków Rodziców/Opiekunów dziecka należy:

 1. Przestrzeganie statutu Żłobka.
 2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 3. Przestrzeganie terminowego uiszczania opłat za Żłobek oraz ewentualnych dodatkowych opłat.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 5. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 6. Ścisłe współpracowanie z opiekunem w zakresie opieki, wychowania i edukacji swoich dzieci.
 7. Zaopatrzenie dziecka w bieliznę i odzież na zmianę, piżamę, śliniaki, pampersy, chusteczki higieniczne oraz nawilżane, kremy, butelki, kubeczek, smoczek, mleko, którym na życzenie rodziców, dziecko ma być karmione. Podpisanie osobistych rzeczy dziecka.
 8. Zaopatrzenie dziecka w wygodne i bezpieczne ubranie (bez wystających elementów, które mogłyby skaleczyć inne dzieci). W Żłobku dzieci nie mogą nosić kolczyków.
 9. Zapoznawanie się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki.
 10. Przestrzeganie doraźnych ustaleń organizacyjnych Dyrektora Żłobka i stosowanie się do nich.                

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej –dzieci,  Rodziców/Opiekunów i pracowników.

Skip to content