Regulamin rekrutacji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2024 Dyrektora  Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach z dnia 01.02.2024 r.

Regulamin Rekrutacji  do Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach ­– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja.

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Gminy Wietrzychowice w sprawie nadania statutu Publicznemu Żłobkowi „Bajka” w Wietrzychowicach ze zmianami, Statut Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach oraz Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2021 poz. 75 ze zm.)

 

 Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 1. Żłobek prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Decyzję o przyjęciu do żłobka podejmuje dyrektor Żłobka na podstawie listy osób oczekujących na wolne miejsce w Publicznym Żłobku „Bajka” w Wietrzychowicach.
 3. „Regulamin Rekrutacji do Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach”, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do żłobka, tryb postępowania rekrutacyjnego oraz zakres uprawnień
  i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Rekrutacja do żłobka prowadzona będzie na wolne miejsca.
 5. Dyrektor żłobka podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia informację o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do żłobka. Ogłoszenie jest publikowane na stronie www żłobka i tablicy ogłoszeń w budynku żłobka​.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Żłobka zgodnie z regulaminem prac komisji.

 1.​ Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, a w szczególnych przypadkach, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Wietrzychowice. Jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, Żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, przy uwzględnianiu zasad określonych w 7 Statutu Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach
 2. Zgodnie z 15 ust. 5 Statutu Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach wolne miejsca w Żłobku, to miejsca, na które nie złożono deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka.
 3. Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Żłobka składają: Deklarację kontynuacji uczęszczania do Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach stanowiącą załącznik nr 3 Regulaminu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 4. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przyjęcia mają:
 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku z odpowiednimi załącznikami.
 2. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic kandydata zakwalifikowanego zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenie usług żłobka na dany rok szkolny, a niedopełnienie tej formalności jest rozumiane jako rezygnacja z miejsca w żłobku.
 3. W przypadku dzieci kontynuujących pobyt w kolejnym roku, umowa o świadczenie usług żłobka przedłuża się na kolejny rok na podstawie deklaracji kontynuacji złożonej przez rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z zapisami statutu żłobka.
 1. Postępowanie rekrutacyjne  składa się z następujących etapów:
  1. złożenie wniosku wraz z dokumentacją;
  2. b) postępowanie rekrutacyjne  przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
  3. c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do żłobka;
  4. d) postępowanie odwoławcze;
  5. e) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie żłobka listy kandydatów przyjętych i oczekujących na przyjęcie do żłobka;
  6. f) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.
 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca
  Dyrektor Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. Komisja Rekrutacyjna powołana jest na okres trwania postępowania rekrutacyjnego na dany rok. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
 3. Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:
 4. a) czynny udział w pracach Komisji,
 5. b) wykonywanie poleceń Przewodniczącego Komisji,
 6. c) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków Członka Komisji.
 7. Członkowie Komisji są zobowiązani do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności.
 8. Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek analizy wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów przyjęcia do żłobka.
 9. Gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w żłobku decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor w oparciu o kryteria ustalone w ust.6 statutu żłobka.
 10. Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka na dany rok.
 11. Komisja sporządza protokół w prac postępowania rekrutacyjnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 1. Terminy poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego i prac Komisji Rekrutacyjnej w danym roku ustala Dyrektor Żłobka.
 2. Ustalone terminy Dyrektor wprowadza Zarządzeniem i podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej żłobka oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku żłobka.
 3. W ramach wolnych miejsc, przy możliwości zapewnienia właściwej opieki przyjęcia dzieci do żłobka prowadzone są przez cały rok.

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 1. Wzór wniosku o przyjęcie do Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach określa załącznik nr 1.
 2. Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio w budynku żłobka lub ze strony internetowej żłobka.
 3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się do Dyrektora Publicznego Żłobka „Bajka” Wietrzychowicach w budynku żłobka.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
  (jeżeli dotyczy):
 1. a) oświadczenie o rodzeństwie kandydata załącznik nr 2a;
 2. b) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów lub rodzeństwa kandydata;
 3. c) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka załącznik nr 2b
 4. d) zaświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym rodziców;
 5. e) wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 6. g) zaświadczenie, opinie, orzeczenie potwierdzające szczególną sytuację życiową, losową, zdrowotną dziecka i rodziny.
 7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wskazywać rodzicom/ prawnym opiekunom braki w dokumentach potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, w godzinach funkcjonowania żłobka tj. 7.00 – 17.00, rodzic/ opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do żłobka.
 2. Uzasadnienie Komisja Rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Żłobka na piśmie sprzeciw od rozstrzygnięcia.
 4. Dyrektor Żłobka rozpatruje sprzeciw od rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.
Skip to content