Procedury bezpieczeństwa

 • Procedury bezpieczeństwa  w Publicznym Żłobku „Bajka” w Wietrzychowicach  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    

  • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Żłobka „Bajka” w Wietrzychowicach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do żłobka. 
  2. Celem procedur jest: 
   1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem; 
   2. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej. 
  3. Regulamin i procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do żłobka jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące  załącznik nr 1. 

   

  • § 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA
  1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
   w żłobku do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19. 
  2. Współpracuje z organem prowadzącym  w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 
  3. Organizuje pracę personelu  z uwzględnieniem wzmożonego reżimu sanitarnego
   w warunkach pandemii choroby COVID-19. 
  4. Planuje organizację pracy żłobka, na podstawie analizy informacji o liczbie dzieci zebranych od rodziców, którzy decydują się przyprowadzić dziecko do żłobka w czasie pandemii. 
  5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
   o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do żłobka.
   W związku z powyższym wymaga od rodziców/opiekunów podpisania odpowiedniej DEKLARACJI-  stanowiącej załącznik nr 2. 
  6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
  7. Wyposaża w/w pomieszczenie w zestawy ochronne, w skład których wchodzą:
   fartuch ochronny z długim rękawem, maseczki jednorazowe, rękawiczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji. 
  8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuch z długim rękawem) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
  9. Wyposaża żłobek: w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, w mydła antybakteryjne oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci,
   a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
  10. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na żłobkowym placu zabaw, wyznaczając do tego pracownika. 
  11. Umieszcza w przedsionku, przy wejściu do żłobka Instrukcję zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz kosz na zużyte rękawiczki.   
  12.  Nadzoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników poprzez zobowiązanie pracowników do monitoringu poszczególnych czynności (wpisywanie godziny wykonania danej czynności w karcie). 
  13. Umieszcza w wyznaczonych pomieszczeniach, na widocznym miejscu wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
  14. Przygotowuje ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, poprzez załączenie wykazu telefonów do obojga rodziców dzieci  w  prowadzonych dziennikach zajęć.

   

  • § 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
  1. Każdy pracownik żłobka zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przynajmniej jeden raz dziennie.
  2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (duszności,  kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
  3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze żłobka, a ponadto w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk lub myją ręce wodą z mydłem.
  4. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po żłobku. 

   

  1. Pracownicy pracują w żłobku wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

   

  1. Opiekunki i pomoc opiekuna pełniące dyżur w żłobku: 

   

  1. a) Organizują działania opiekuńcze w wymiarze 8 godz. dziennie.
  2. b) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w żłobku i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
  3. c) Instruują i dają przykład, pokazują techniki właściwego mycia rąk.
  4. d) Przypominają, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po wejściu do żłobka,  przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Korzystają tylko z ręczników papierowych.
  5. e) Unikają organizowania większych skupisk dzieci przy jednej zabawce i na placu zabaw. 
  6. f) Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach – o ile pogoda na to pozwala.
  7. g) Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia – co najmniej raz na godzinę. 
  8. h) Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub jakiekolwiek objawy chorobowe. 
  9. i) Dokonują pomiaru temperatury u dzieci w wypadku wystąpienia objawów chorobowych. 
  10. j) W razie potrzeby dezynfekują miejsca i przedmioty, z którymi kontakt miała osoba dorosła lub dziecko podejrzane o zakażenie.

   

  1. Opiekunki nie pełniące dyżuru w żłobku:  

  W godzinach pracy żłobka pozostają do dyspozycji dyrektora, aby włączyć się  w razie potrzeby w niezbędne działania. 

   

  3) Sprzątaczka:

  1. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
   w czystości ciągów komunikacyjnych, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych.
  2. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, ławeczki i szafki w szatni, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, zapisując w Karcie monitoringu prac porządkowych.
  3. Dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

   

   4) Intendent: 

  1. Dba o higieniczny odbiór towaru. Zwraca uwagę na ubiór: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. 
  2. Rygorystycznie przestrzega przepisów regulujących jego pracę.

   

  • § 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW
  1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
   w warunkach pandemii koronawirusa w żłobku i podpisują omówione w  § 1 pkt. 3  stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w  § 2 pkt.5  DEKLARACJĘ  stanowiącą załącznik nr 2. 
  2. Przekazują dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  
  3. Nie wolno posyłać do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji                              w warunkach domowych lub w izolacji.  
  4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka, jeśli wcześniej chorowało.  
  5. Rodzice pilnują, aby dziecko nie zabierało do żłobka zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. 
  6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą
   z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  
  7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
  8. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze żłobka i podania aktualnych kontaktów
   w przypadku zmiany numeru.
  9. Bezwzględnie, przy każdym wejściu/wyjściu ze żłobka odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
  10. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do żłobka: 
  11. a) Przyprowadza dziecko do żłobka tylko jedna osoba. Zaleca się, aby w miarę możliwości ta sama osoba również odebrała dziecko.  
  12. b) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni z zachowaniem  odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 metra, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk). W szatni może przebywać maksymalnie 2 rodziców z dziećmi, dodatkowo jedna osoba z dzieckiem w przedsionku.
  13. c) Pracownik dyżurujący w szatni – odpowiada za ilość osób w pomieszczeniach szatni. 
  14. d) Dziecko pod opieką dyżurującego pracownika przechodzi do sali zabaw.
  15. e) Rodzice mogą przebywać wyłącznie w szatni żłobka, nie mogą przechodzić do innych pomieszczeń. Czas pobytu powinien być skrócony do niezbędnego minimum.

   

   

  • § 5 PRACA ŻŁOBKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
  1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do sali zabaw są zamknięte. Chęć wejścia sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem. 

  2.Ograniczenie liczebności grup: 

  1. a) Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2,  jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

  * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

  1. b) W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
  2. c) Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

   

  • § 6 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
  1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem  (np. duszności, kaszel, gorączkę): 
   1. Opiekunka bezzwłocznie odizolowuje dziecko do wyznaczonego miejsca izolacji.
   2. Opiekunka bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę lub maskę, fartuch ochronny
    i rękawiczki.
   3. Opiekunka pozostaje z dzieckiem utrzymując, w miarę możliwości, 2 m odległości. 
   4. Opiekunka telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
   5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.  
   6. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 
   7. Obszar, w którym przebywało dziecko  poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.
  2. Pracownicy zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie               z lekarzem POZ, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować , że mogą być zakażeni koronawirusem.
  3. Pracownik, będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę): 
   1. Zgłasza telefonicznie ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
   2. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do żłobka.
   3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu zdrowia pracownika wzywa służby, które  podejmują dalsze kroki.
   4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych.

   

  • § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 
  2. Procedury obowiązują do odwołania. 
Skip to content